Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger op een Microsoft Windows-platform. Wij raden u daarom aan uw browser te updaten naar een recentere versie.

Download hier de nieuwste gratis versie van Internet Explorer.

Download hier de nieuwste gratis versie van Mozilla Firefox.

Naar de website

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

IETS ANDERS DESIGN te Schiedam

 

Artikel 1  Definities

1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

IETS ANDERS DESIGN:

Iets Anders Design gevestigd te Schiedam, Nederland;
opdrachtgever:

De rechtspersoon of natuurlijk persoon ten behoeve van wie diensten worden geleverd;
opdracht:

Dienstverlening door Iets Anders Design op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Artikel 2  Algemeen

2.1.

Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met IETS ANDERS DESIGN. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op een binnen de branche gehanteerd model van algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen IETS ANDERS DESIGN en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door IETS ANDERS DESIGN zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.2.

Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij IETS ANDERS DESIGN verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door IETS ANDERS DESIGN schriftelijk zijn bevestigd. IETS ANDERS DESIGN behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

2.3.

Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

 

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

3.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2.

Offertes van IETS ANDERS DESIGN zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3.3.

De door IETS ANDERS DESIGN gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. IETS ANDERS DESIGN is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.4.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is IETS ANDERS DESIGN daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IETS ANDERS DESIGN anders aangeeft.

3.6.

Een samengestelde prijsopgave verplicht IETS ANDERS DESIGN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8.

De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden na ondertekening van de offerte, op ING rekeningnummer 4768270 o.v.v. “Aanbetaling”. Werkzaamheden starten pas na ontvangst van de aanbetaling, tenzij IETS ANDERS DESIGN anders aangeeft.

 

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst

4.1.

IETS ANDERS DESIGN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IETS ANDERS DESIGN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IETS ANDERS DESIGN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IETS ANDERS DESIGN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IETS ANDERS DESIGN zijn verstrekt, heeft IETS ANDERS DESIGN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4.

IETS ANDERS DESIGN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IETS ANDERS DESIGN is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IETS ANDERS DESIGN kenbaar behoorde te zijn.

4.5.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IETS ANDERS DESIGN de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6.

Indien door IETS ANDERS DESIGN of door IETS ANDERS DESIGN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7.

Opdrachtgever vrijwaart IETS ANDERS DESIGN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

5.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IETS ANDERS DESIGN zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal IETS ANDERS DESIGN de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal IETS ANDERS DESIGN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5.

In afwijking van lid 5.3. zal IETS ANDERS DESIGN geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IETS ANDERS DESIGN kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6  Prijzen

6.1.

Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2.

In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

6.3.

Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door IETS ANDERS DESIGN gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

6.4.

Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, IETS ANDERS DESIGN gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

 

Artikel 7  Levering en risico

7.1.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien IETS ANDERS DESIGN afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat IETS ANDERS DESIGN die gegevens volledig heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd IETS ANDERS DESIGN tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

7.2.

Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van IETS ANDERS DESIGN hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. IETS ANDERS DESIGN is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

7.3.

Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan – het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door IETS ANDERS DESIGN, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

7.4.

IETS ANDERS DESIGN is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de wederpartij ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door IETS ANDERS DESIGN is geschied en/of door IETS ANDERS DESIGN aan de wederpartij terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door IETS ANDERS DESIGN werkzaamheden zijn verricht. IETS ANDERS DESIGN is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is IETS ANDERS DESIGN niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

7.5.

De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomen.

IETS ANDERS DESIGN is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is IETS ANDERS DESIGN gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is IETS ANDERS DESIGN niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is IETS ANDERS DESIGN te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

8.1.

Alle door IETS ANDERS DESIGN geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van IETS ANDERS DESIGN totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met IETS ANDERS DESIGN gesloten opdrachten is nagekomen.

8.2.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht IETS ANDERS DESIGN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4.

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen stormschade, brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5.

Door IETS ANDERS DESIGN geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.6.

Voor het geval dat IETS ANDERS DESIGN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan IETS ANDERS DESIGN of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IETS ANDERS DESIGN zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 9  Reclames

9.1.

Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door IETS ANDERS DESIGN slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij IETS ANDERS DESIGN wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door IETS ANDERS DESIGN zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van IETS ANDERS DESIGN. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door IETS ANDERS DESIGN indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van IETS ANDERS DESIGN zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door IETS ANDERS DESIGN akkoord is bevonden, worden door IETS ANDERS DESIGN geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door IETS ANDERS DESIGN gegrond bevonden reclame kan IETS ANDERS DESIGN te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid

10.1

IETS ANDERS DESIGN staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op haar website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door IETS ANDERS DESIGN geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant danwel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de opdrachtgever ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.

10.2

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

> indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van IETS ANDERS DESIGN of de fabrikant zijn verricht;

> indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

> indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van de opdrachtgever.

10.3.

IETS ANDERS DESIGN is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door IETS ANDERS DESIGN te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door IETS ANDERS DESIGN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door IETS ANDERS DESIGN te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat IETS ANDERS DESIGN nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

10.4.

IETS ANDERS DESIGN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

> verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan IETS ANDERS DESIGN ter beschikking worden gesteld.

> iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking IETS ANDERS DESIGN, zal opdrachtgever IETS ANDERS DESIGN hiervan vrijwaren.

IETS ANDERS DESIGN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.

IETS ANDERS DESIGN zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

 

Artikel 11 Merk en kwaliteit

11.1.

Indien door IETS ANDERS DESIGN goederen, onder special kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder het merk ‘IETS ANDERS DESIGN, door aanduiding op factuur en/of goederen aan wederpartij worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,- per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet ander dan onder de door IETS ANDERS DESIGN vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt IETS ANDERS DESIGN indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door IETS ANDERS DESIGN gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder onder het merk ‘IETS ANDERS DESIGN. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1.

In geval van overmacht is IETS ANDERS DESIGN naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

12.2.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

 

Artikel 13 Betaling

13.1.

Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en IETS ANDERS DESIGN anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Zie over verplichte aanbetaling punt 3.8.

13.2.

Bij een onderhoudscontract, voor bijvoorbeeld een website, wordt door IETS ANDERS DESIGN aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door IETS ANDERS DESIGN het verschuldigde bedrag te voldoen.

13.3.

Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft IETS ANDERS DESIGN het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,00 telkens te verhogen met ditzelfde bedrag die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van IETS ANDERS DESIGN.

13.4.

Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan IETS ANDERS DESIGN de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

13.5.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van IETS ANDERS DESIGN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.6.

IETS ANDERS DESIGN heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IETS ANDERS DESIGN kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IETS ANDERS DESIGN kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

13.7.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1.

IETS ANDERS DESIGN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst IETS ANDERS DESIGN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2.

Voorts is IETS ANDERS DESIGN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IETS ANDERS DESIGN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IETS ANDERS DESIGN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4.

IETS ANDERS DESIGN behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

15.1.

De opdrachtgever vrijwaart IETS ANDERS DESIGN voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2.

Indien opdrachtgever aan IETS ANDERS DESIGN informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 Veiligheid

16.1.

Toegang tot de beheersfuncties (CMS) van IETS ANDERS DESIGN wordt verleend op basis van een login en paswoord. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en specifiek voor elke opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze gegevens als vertrouwelijk te beschermen, en de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat ze niet aan derden bekend raken. De opdrachtgever dient onmiddellijk IETS ANDERS DESIGN op de hoogte te brengen van elk verlies van paswoord of login, of van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden dat een login of paswoord niet meer veilig zou kunnen zijn.

16.2.

Elk gebruik van een dienst met het geldige login en paswoord van een opdrachtgever zal aan die opdrachtgever aangerekend worden, ongeacht de identiteit van de fysieke persoon die er gebruik van maakt. Ongeacht wat voorafgaat, heeft IETS ANDERS DESIGN op elk ogenblik het recht om een welbepaald login en paswoord te deactiveren, bv indien IETS ANDERS DESIGN vermoed dat er misbruik wordt van gemaakt of bij risico’s voor veiligheid, zonder dat de opdrachtgever daardoor enig verhaal zal hebben tegen IETS ANDERS DESIGN. IETS ANDERS DESIGN zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, en een nieuwe login en/of paswoord ter beschikking stellen.

16.3.
De opdrachtgever kan ten allen tijde een nieuwe login en/of paswoord aanvragen, voor zover voldoende elementen ter identificatie worden aangeboden. Meerdere aanvragen op korte termijn kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van administratieve kosten.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van het CMS aangeboden door IETS ANDERS DESIGN. De opdrachtgever verbindt er zich toe om geen virussen, malware, trojans, wormen of om het even welke andere soortgelijke software of functies in het CMS te plaatsen of toe te laten, en vrijwaart IETS ANDERS DESIGN tegen elke vordering of schade in dit verband.

16.4.

Het Content Management Systeem (CMS) van IETS ANDERS DESIGN laat de opdrachtgever toe bepaalde delen van zijn site aan te passen. Dit systeem beheert geen content of documenten, maar dient eerder als hulpmiddel beschouwd te worden om data, gegevens in een site toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

IETS ANDERS DESIGN is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg zijn van het gebruik van het Content Management Systeem direct of indirect.

 

Artikel 17 Risico-overgang

17.1.

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Geheimhouding

18.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IETS ANDERS DESIGN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IETS ANDERS DESIGN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IETS ANDERS DESIGN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt IETS ANDERS DESIGN zich de rechten en bevoegdheden voor die IETS ANDERS DESIGN toekomen op grond van de Auteurswet.

19.2.

Alle door IETS ANDERS DESIGN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IETS ANDERS DESIGN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.3.

IETS ANDERS DESIGN behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20 Geschillen

20.1.

De rechter in de vestigingsplaats van IETS ANDERS DESIGN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft IETS ANDERS DESIGN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

20.2.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1.

Op elke overeenkomst tussen IETS ANDERS DESIGN en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

22.1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.

22.2.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.3.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 uur
zuivere energie
verantwoordelijk

Door de tijd …

Sinds mensenheugenis, van de grottekeningen in

Altamira tot het heden, is de mens een bewust en

doordacht wezen. Door het gebruik van alle

zintuigen – zien, horen, voelen, ruiken,

proeven – ontvangen wij informatie over

verdere beslissingen die wij in ons leven zullen doen.

 

Dit is een gebied dat de moderne vormgeving bestudeert,

met de natuur als leraar en haar wetten als een

bron van inspiratie. De taak van een ontwerp is het

leven op aarde en daarbuiten kwalitatief, functioneel

Een NIEUW concept

 

Ons ontwerp- en productieteam bestaat

uit creatieve, hoog gekwalificeerde mensen

met een expressieve individualiteit en

frisse, originele ideeën.

 

Door een andere invalshoek op de genomen taken,

voeren wij de nieuwe normen in bij visuele en

functionele oplossingen. Ideeën, onderzoek

en ontwerp zijn zichtbaar door de positionering

van onze klanten in de markt

VAN IDEE tot uitvoering

 

Met behulp van jarenlange ervaring en

moderne technologieën, voeren wij alle wensen

van onze klanten uit in 2D, 3D en 4D design – model.

Onze “total-design” oplossingen worden

gerealiseerd met behulp van internet- en softwaretechnologie.

Industrieel, commercieel en grafisch design

maar ook fotografie, drukwerk en video productie.

 

Ongeacht het stadium van ontwikkeling van een product

of dienst dat u op de markt wilt introduceren – met respect voor

authenticiteit, functionaliteit en dimensionale aspecten – zijn

iets ANDERS…

 

> Een nieuw concept op het gebied van originaliteit;

> De mens en zijn behoeften staan bij ons centraal;

> Ontwikkelde bewustwording van het milieu

voor het behoud van de natuur;

> Voor productie overschotten vinden we nieuwe toepassingen;

> Alles gecentraliseerd;

> 360° nauwkeurige analyse van de markt, concurrentie,

producten, diensten, doelgroepen …

> Marktpositionering;

> Strikte naleving van de korte realisatietermijn;

> Optimale prijs / kwaliteit verhouding;

0,1,2,3,4,5 en klaar!

 

Zaken doen baseren wij op drie basis principes:

verantwoordelijkheid > vrijheid > authenticiteit.

 

Stap 0

Permanente educatie en het gebruik van nieuwe “iets anders”

technologieën en trends.

 

Stap 1

Een precieze analyse van de projectvereisten, levertijden,

budgetten en doelgroepen.

 

Contact

Willem Passtoorsstraat 6  /  3119 HG Schiedam  /  HOLLAND  /  Tel. +31 (0)10 437 40 30  /  (0)614 570 470  /  E-mail: info@ietsanders.org